امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

لفته بودم لواشکی گوشی مامان لو بردالم باهاش بازی تنم ، دیدم به دو تا سولاخ وصل سده من وخواشتم مثل گوشی مامانی قوی بسم اندشتمو تردم توس منو گلفت موهامو اینطولی کلد ، الان مامانی نی نیشو ببینه دعوام میتونه؟؟؟؟

    بارگزاری دیگر مطالب