امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

لفته بودم لواشکی گوشی مامان لو بردالم باهاش بازی تنم ، دیدم به دو تا سولاخ وصل سده من وخواشتم مثل گوشی مامانی قوی بسم اندشتمو تردم توس منو گلفت موهامو اینطولی کلد ، الان مامانی نی نیشو ببینه دعوام میتونه؟؟؟؟