امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم لفته با پسل داییم داله بازی می کنه ، فکر کلده اگه بلگلده باهاش بازی می تونم ، دختله ایکبیلی

    بارگزاری دیگر مطالب