امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.


سکس در بارداری خطرناک یا مفید ؟

جزئیات
توسط بارداری
فیلم سکس در بارداری خطرناک یا مفید ؟ این که با آغاز روند بارداری، علاقه شما به د...

ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (چهار )

جزئیات
توسط بارداری
ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (چهار )

ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (یک )

جزئیات
توسط بارداری
ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (یک )

ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (دو )

جزئیات
توسط بارداری
ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (دو )

ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (سه )

جزئیات
توسط بارداری
ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (سه )

حرکات جنین در هفته چهاردهم بارداری

جزئیات
توسط بارداری
حرکات و بازی های جنین در هفته چهاردهم بارداری