امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.


فیلم بی حسی نخاعی در سزارین

جزئیات
توسط زایمان
فیلم بی حسی نخاعی در سزارین

فیلم آموزشی کمک به زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
فیلم آموزشی کمک به زایمان طبیعی

فیلم زایمان طبیعی با حضور همسر

جزئیات
توسط زایمان
فیلم زایمان طبیعی با حضور همسر

خروج نوزاد در سزارین به روش زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
خروج نوزاد در سزارین به روش زایمان طبیعی

فیلم سزارین خروج نوراد با کیسه آب

جزئیات
توسط زایمان
فیلم سزارین خروج نوراد با کیسه آب

فیلم خارج کردن جفت از رحم در سزارین

جزئیات
توسط زایمان
فیلم خارج کردن جفت از رحم در سزارین

فیلم زایمان طبیعی با حضور پدر

جزئیات
توسط زایمان
فیلم زایمان طبیعی با حضور پدر

فیلم سزارین درحالت بریچ جنین

جزئیات
توسط زایمان
حالت بریچ جنین حالتی لست که جنین به جای سر با باسن خود متولد می شود، در فیلم سزا...

حمام کردن نوزاد به صورتی کاملا متفاوت

جزئیات
توسط زایمان
نوزادی که تازه متولد می شود به دلیل اینکه در شکم مادر درون کیسه آب بوده نیاز دار...