فیلم مراحل زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
زایمان یک فرآیند طبیعی است! شما مادر باردار، همواره بهتر است بدانید که دقیقا چه...

فیلم زایمان طبیعی و برش اپیزیاتومی

جزئیات
توسط زایمان
در این فیلم زایمان طبیعی چگونگی برش اپیزیاتومی را مشاهه خواهید کرد،هنگامی که شما...

فیلم عمل سزارین واقعی | از لحظه بیرون آو...

جزئیات
توسط زایمان
مراحلی که بعد از بیرون اورن نوزاد از شکم مادر در عمل سزارین اتفاقاتی می افته

فیلم زایمان طبیعی واقعی با حضور همسر

جزئیات
توسط زایمان
مطمعناً ثبت فیلم زایمان طبیعی در کنار همسرتان میتواند خاطر به یادماندنی باشید غی...

فیلم بی حسی نخاعی در سزارین

جزئیات
توسط زایمان
فیلم بی حسی نخاعی در سزارین

فیلم آموزشی کمک به زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
فیلم آموزشی کمک به زایمان طبیعی

خروج نوزاد در سزارین به روش زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
خروج نوزاد در سزارین به روش زایمان طبیعی

فیلم سزارین خروج نوراد با کیسه آب

جزئیات
توسط زایمان
فیلم سزارین خروج نوراد با کیسه آب

فیلم خارج کردن جفت از رحم در سزارین

جزئیات
توسط زایمان
فیلم خارج کردن جفت از رحم در سزارین