رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

اندازه نوزاد رو بعد زایمان اینطوری می گیرن

بعد از اینکه نوزاد به دنیا اومد نوزاد رو وزن میکنن و ادندازه هاشو میگیرن بعدم لباس تنش میکنن و میارن پیش مامانیش نگاه کن این لحظات شیرین رو...