امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

اندازه نوزاد رو بعد زایمان اینطوری می گیرن

بعد از اینکه نوزاد به دنیا اومد نوزاد رو وزن میکنن و ادندازه هاشو میگیرن بعدم لباس تنش میکنن و میارن پیش مامانیش نگاه کن این لحظات شیرین رو...