رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

سه نی نی تفنگدار

سه نی نی تفنگدار

ما شه نی نی شیسه به دشت هشتیم ، همیشه هوای همدیگلو دالیم ، کشی به ما چپ نگاه تنه ، شیلو از معدمون بلمیگلدونیم لو شونش که ادب بسه