امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

سه نی نی تفنگدار

سه نی نی تفنگدار

ما شه نی نی شیسه به دشت هشتیم ، همیشه هوای همدیگلو دالیم ، کشی به ما چپ نگاه تنه ، شیلو از معدمون بلمیگلدونیم لو شونش که ادب بسه