رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

لفته بودم لواشکی گوشی مامان لو بردالم باهاش بازی تنم ، دیدم به دو تا سولاخ وصل سده من وخواشتم مثل گوشی مامانی قوی بسم اندشتمو تردم توس منو گلفت موهامو اینطولی کلد ، الان مامانی نی نیشو ببینه دعوام میتونه؟؟؟؟