امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

خنده شیرین چهارقلوها

خیلی شیرین دارن می خندن این چهار تا نی نی ، چه کیفی می کنه بابای نی نی ها . خدا قسمت همه بکنه البته یکی یک ی نه چهار تا باهم