اندازه نوزاد رو بعد زایمان اینطوری می گیرن

بعد از اینکه نوزاد به دنیا اومد نوزاد رو وزن میکنن و ادندازه هاشو میگیرن بعدم لباس تنش میکنن و میارن پیش مامانیش نگاه کن این لحظات شیرین رو...

    بارگزاری دیگر مطالب