امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

زایمان طبیعی به روش سزارین

این سبک جدید زایمانه که سزارین می کنن ولی منتظر می مونن نوزاد خودش بیاد بیرون، زایمان طبیعی سزارین