امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

زایمان طبیعی به روش سزارین

این سبک جدید زایمانه که سزارین می کنن ولی منتظر می مونن نوزاد خودش بیاد بیرون، زایمان طبیعی سزارین

    بارگزاری دیگر مطالب