زایمان طبیعی به روش سزارین

این سبک جدید زایمانه که سزارین می کنن ولی منتظر می مونن نوزاد خودش بیاد بیرون، زایمان طبیعی سزارین

    بارگزاری دیگر مطالب