امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

فیلم سزارین واقعی

لحظه به دنیا اومدن نوزاد با روش سزارین ، این لحظه بهترین لحظه هر مادره

    بارگزاری دیگر مطالب