امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

فیلم نی نی آفریقایی بامزه

به خاطر اینکه پوستم سیاهه بد نگام نکنین من خیلی نی نی بامزه ایم مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب