ریشه باباآدم ، بهترین تصفیه کننده خون

ریشه باباآدم، غده زیرزمینی است که به عنوان یک گیاه دارویی مورداستفاده قرار می گیرد، باباآدم گیاهی دوساله و بومی شمال اروپا و سیبری است، اما در طبیعت، به طور وحشی در هر شرایطی رشد می کند. گیاه باباآدم دارای برگ های درشت به شکل قلب، گل های بنفش و ریشه ای شبیه هویج وحشی است، تقریبا تمام قسمت های این گیاه برای اهداف آشپزی و درمانی مورداستفاده قرار...