سلفی نی نی انداز

سلفی نی نی انداز

بذار یه عکش شلفی بگیلم بفرستم برا پسل همشایه ، دیگه نره با م...

نی نی ژبون دلاژم

نی نی ژبون دلاژم

مامانم دفته هل کی ژبونشو بیلون بذاله بهش میگن بی ادب ، یعنی ...

من نی نی کفشدوزکم

من نی نی کفشدوزکم

نگاش کن توروخدا چقد نازه این نی نی کوچولو، آدم دلش می خواد ه...

نی نی می خواد نماز بخونه

نی نی می خواد نماز بخونه

املوز چادل نماز مامانم رو بلداشتم می خوام نماز بخونم آخه مام...

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

لفته بودم لواشکی گوشی مامان لو بردالم باهاش بازی تنم ، دیدم ...

نی نی سیب به دست

نی نی سیب به دست

از مامان بزرگم شنیدم قدیما هلکی یکی لو دوشت داست یواشکی بهش ...

نی نی فشن مشنم من

نی نی فشن مشنم من

تیپم لو دوش دالین؟ دالم میلم پسل همشایه لو ببینم موهامم خلگو...

من یه نی نی مارک دارم

من یه نی نی مارک دارم

تا حالا نی نی مارکدار دیده بودین؟ اونم با مارک بوس مامانی. م...

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم لفته با پسل داییم داله بازی می کنه ، فکر کلده اگه ب...

مامانم دفته نی نی نباید بله علوسی

مامانم دفته نی نی نباید بله علوسی

مامانم داله میله علوسی، به من دفته نی نی رو نمی برن ، الانم...

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

بابا این نی نی بیچاره به چه زبونی بگه شیر خشک دوست نداره ، ن...

دالم آهنگ نی نی باید بلقصه گوش میدم

دالم آهنگ نی نی باید بلقصه گوش میدم

من یه یه نی نیم آرزو دارم تو یارم باشییییی یوهاهاهاها ، خوب ...

    بارگزاری ادامه مطالب