امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی شیک ضربدری

مدل مانتوی شیک ضربدری

مدل این مانتو خییلی خاصه ، طراحیش به طوریه که به صورت ضربدری دیده میشه ، به طراحی این مانتو چند امتیاز میدین