امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

سه نی نی تفنگدار

سه نی نی تفنگدار

ما شه نی نی شیسه به دشت هشتیم ، همیشه هوای همدیگلو دالیم ، کشی به ما چپ نگاه تنه ، شیلو از معدمون بلمیگلدونیم لو شونش که ادب بسه