امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

سه نی نی تفنگدار

سه نی نی تفنگدار

ما شه نی نی شیسه به دشت هشتیم ، همیشه هوای همدیگلو دالیم ، کشی به ما چپ نگاه تنه ، شیلو از معدمون بلمیگلدونیم لو شونش که ادب بسه

    بارگزاری دیگر مطالب