امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

تازه از باشگاه بلگشتم ، عضله هارو رو ببین چقد قویم ، تاژه املوز با دختل همشایه قلال دالم ، هفته پیش بهم دفت خیلی قوی شدم ، منم بخاطل اون میلم باسگاه ، حلفی دالی؟