امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

نی نی سیب به دست

نی نی سیب به دست

از مامان بزرگم شنیدم قدیما هلکی یکی لو دوشت داست یواشکی بهش شیب قلمز می داد ،منم این شیب قلمز رو از مامانم کش لفتم ببرم بدم به سعید پسل خاله شارا ، به مامانم نگینااا منو میتشه