امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

نی نی فشن مشنم من

نی نی فشن مشنم من

تیپم لو دوش دالین؟ دالم میلم پسل همشایه لو ببینم موهامم خلگوشی تردم ، خیلیم عشبیم چون دیلم سده

    بارگزاری دیگر مطالب