امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

بابا این نی نی بیچاره به چه زبونی بگه شیر خشک دوست نداره ، نی نی دوست داره شیر مامانیشو بخوره قوی بشه بزرگ بشه چرا به زور بهش شیر خشک میدین آخه