امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

می خوام بلم سلبازی

می خوام بلم سلبازی

مامانم دفته بلو سلبازی بلگرد بلات علوس بگیلم ، منم تو دوشت دالم با دختل همشایه بازی تونم بخاطل اون میلم که زود بلگلدم علوسم بشه...