امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی کوچولو اول لپ بوده بعد دست و پا دراورده، آدم میخاد لپشو گاز بگیره بکنه از جاش ولی بعد میگه نگاه داره دردش می گیره حیوونی، کیا نی نیشون اینطوریه؟