امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دالم اعتلاف میگیرم

دالم اعتلاف میگیرم

راستسو بگو لباشامو کجا دزاستی؟

    بارگزاری دیگر مطالب