امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من و تهنا دوشتم

من و تهنا دوشتم

عزیزم نالاحت نباس من جایی نمیلم همیسه پیشتم

    بارگزاری دیگر مطالب