امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

من خیییلی تمیژم

من خیییلی تمیژم

تاژه از حموم دراومدم خییییلی تمیژ سدم ، مامانم داله با خاله ژوون حلف میژنه صدامو نمیسنوه مامااااااااااااان یکی این حوله رو برداله از صولتم