امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

داریم میریم مهمونی

داریم میریم مهمونی

داریم مقدامات حاضر شدن برا مهمونی رو انجام میدیم ، به نظلت چی بپوشم خرگوش؟

    بارگزاری دیگر مطالب