امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی خوشحالم

من نی نی خوشحالم

دالیم مییریم پاااارک هورااااااااااااااااااا

    بارگزاری دیگر مطالب