امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مشکی

مدل مانتوی مشکی

مشکی یه رنگیه که هییییچ وقت از مد نمیوفته ،ضمنا لباسیی که به رنگ مشکین خییلی هم اعیانی دیده میشن قبول دارین؟