امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

نوشته های ویژه

بارداری

سقط

بارداری

بارداری

کیت تخمک گذاریاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است