امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

بارداری

حدود 4 ماه قبل
حدود 9 ماه قبل