امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مجموعه ها

نوزاد
 1. 20 بحث
 2. 0 subcategory
 3.   RSS feed
کودک
 1. 3 بحث
 2. 0 subcategory
 3.   RSS feed
خانواده
 1. 0 بحث
 2. 0 subcategory
 3.   RSS feed
همسرداری
 1. 0 بحث
 2. 0 subcategory
 3.   RSS feed
آشپزی
 1. 10 بحث
 2. 0 subcategory
 3.   RSS feed
بحث آزاد
 1. 1 بحث
 2. 0 subcategory
 3.   RSS feed