امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

Sherlock Holmes
Started 10 discussions.
6 کسب کننده
کسب شده در چهارشنبه, 21 سبتامبر 2016
کسب شده در دوشنبه, 09 ژانویه 2017
کسب شده در شنبه, 28 ژانویه 2017
کسب شده در شنبه, 28 ژانویه 2017
کسب شده در سه شنبه, 31 ژانویه 2017
کسب شده در پنج شنبه, 09 فوریه 2017