امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

آموزش چهار دست و پا رفتن به نوزاد

6 2

آموزش چهار دست و پا رفتن به نوزاد