امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مادر که می شوی ...

مادر که می شوی تمام زندگیت می شود دعا و التماس و خواهش از خدا برای عاقبت به خیر شدن فرزندت...مادر که می شوی بهترین هدیه برایت میشود سلامتی جسم و روح بچه ات...مادر که می شوی بیشتر فکر می کنی به مادرت... مادربزرگت... مادر مادربزرگت و اینکه آنها چه سختی ها کشیده اند و چه آرزوهایی داشته اند…مادر که می شوی غم و اندوه و شادی ات هم،...

لالائی اصغرم

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرمبخواب ای اصغرم جا نم فدایت ندارد مادرت شیری برایتتو بی تاب پدر یا شیر هستی و یا از مادرت دلگیر هستیببین خواهر کنار تو نشسته نگاهش را سوی گهواره بستهلالائی اصغرم ُلالائی اصغرم لالائی اصغرمبخواب ای اصغرم روح و روانم به اشک و گریه ها کردی کبابمعلی اکبر به میدان نبرد است صدایش با لب خشکش بلنداستعلی آمد گلویش خشک گشته هزاران نیزه...