رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

تازه از باشگاه بلگشتم ، عضله هارو رو ببین چقد قویم ، تاژه املوز با دختل همشایه قلال دالم ، هفته پیش بهم دفت خیلی قوی شدم ، منم بخاطل اون میلم باسگاه ، حلفی دالی؟