امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

تازه از باشگاه بلگشتم ، عضله هارو رو ببین چقد قویم ، تاژه املوز با دختل همشایه قلال دالم ، هفته پیش بهم دفت خیلی قوی شدم ، منم بخاطل اون میلم باسگاه ، حلفی دالی؟