امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

من نی نی بدن شازم آی نفش کش

تازه از باشگاه بلگشتم ، عضله هارو رو ببین چقد قویم ، تاژه املوز با دختل همشایه قلال دالم ، هفته پیش بهم دفت خیلی قوی شدم ، منم بخاطل اون میلم باسگاه ، حلفی دالی؟