امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم لفته با پسل داییم داله بازی می کنه ، فکر کلده اگه بلگلده باهاش بازی می تونم ، دختله ایکبیلی