رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم لفته با پسل داییم داله بازی می کنه ، فکر کلده اگه بلگلده باهاش بازی می تونم ، دختله ایکبیلی