امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم داله با پسل داییم می گلده بی ادب

دختل عمم لفته با پسل داییم داله بازی می کنه ، فکر کلده اگه بلگلده باهاش بازی می تونم ، دختله ایکبیلی