رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

می خوام بلم سلبازی

می خوام بلم سلبازی

مامانم دفته بلو سلبازی بلگرد بلات علوس بگیلم ، منم تو دوشت دالم با دختل همشایه بازی تونم بخاطل اون میلم که زود بلگلدم علوسم بشه...