رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

من خیییلی تمیژم

من خیییلی تمیژم

تاژه از حموم دراومدم خییییلی تمیژ سدم ، مامانم داله با خاله ژوون حلف میژنه صدامو نمیسنوه مامااااااااااااان یکی این حوله رو برداله از صولتم