امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

من خیییلی تمیژم

من خیییلی تمیژم

تاژه از حموم دراومدم خییییلی تمیژ سدم ، مامانم داله با خاله ژوون حلف میژنه صدامو نمیسنوه مامااااااااااااان یکی این حوله رو برداله از صولتم