امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 هفته قبل
-
حدود 1 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل