فیلم مراحل لقاح داخل رحم

tel

32 10

بعد از ورود اسپرم مرد به واژن زن مراحا اولیه بارداری شروع می شود ، در این ویدئو از اول تا آخر مرحله لقاح را خواهید دید

x

telegram channel