علل عفونت مجاری ادراری

tel

6 1
قسمتهای تشکیل دهنده مجاری تنفسی و علل عفونت آن به خصوص در زنان در این فیلم توضیح داده شده است
x

telegram channel