حالتهای صحیح خواب و نشستن در بارداری

tel

15 4
اینکه بهترین حالت خوابیدن و نشستن و برخواستن در دوران بارداری چگونه است سوال بسیاری از مادران است که در این ویدئو پاسخ داده شده است
x

telegram channel