رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

فیلم قرار دادن دیافگرام ضد بارداری

5 0
فیلم قرار دادن دیافگرام ضد بارداری