رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

پنج نکته برای کمک به چهار دست و پا رفتن نوزاد

4 1

پنج نکته برای کمک به چهار دست و پا رفتن نوزاد