رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

وقتی نی نی گشنشه

2 0

وقتی نی نی گشنشه