رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

وزنه زدن بابایی با نی نی ها

3 0

وزنه زدن بابایی با نی نی ها