رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

نی نی های چهارقلو و مامان بیچاره

4 0

نی نی های چهارقلو و مامان بیچاره