رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مسواک زدن با مزه نی نی

0 0

مسواک زدن با مزه نی نی