رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مادر 11 قلوها و شکم گندش

66 17

مادر 11 قلوها و شکم گندش