امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

لحظات بی نظیرمامانی و نی نی

4 0

 لحظات بی نظیرمامانی و نی نی